מצגת מיזוג סוכנויות ביטוח היבטים מסחריים משפטיים ומיסויים

ג’ון גבע, עו”ד
רמי מימון, רו”ח (MBA)

מיזוג סוכנויות ביטוח, היבטים מסחריים משפטיים ומיסויים

עודכנו שיעורי הריבית המינימאלית
לפי סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה

לאחרונה עודכנו שיעור הריבית המינימאלית שיש לחייב לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה בשנים 2011 ו- 2012. (more…)

חוזר ללקוחות 11/2011

עיקרי המלצות וועדת טרכטנברג והשפעתם על החברות והעצמאים
צעדים הכרחיים לביצוע לפני 31/12/2011

בתאריך 26 בספטמבר 2011 פורסמו המלצות ועדת טרכטנברג לשינוי חברתי כלכלי ויהיו להן השפעות מהותיות על המיסוי וההכנסה הפנויה של כל ציבור השכירים, העצמאים ובעלי מניות בחברות.
(more…)

חוזר ללקוחות 9/2011

לאחרונה פרסמה רשות המיסים בישראל הודעה שתחייב את העוסקים הקטנים במדינת ישראל ובכללם חלק גדול מסוכני הביטוח בדיווח מפורט לשלטונות מס ערך מוסף.
(more…)

רמי מימון רו”ח

מבוא

בשנים 2003- 2006 חלו תמורות רבות ששינו משמעותית את פני ענף הביטוח. תמורות אלו הביאו לחוסר וודאות רבה בענף הביטוח בכלל ואצל סוכני הביטוח בפרט וגרמו לירידת שוויו של תיק הביטוח.
(more…)

עו”ד ג’ון גבע, רו”ח, עו”ד שגיא גרשגורן, רו”ח רמי מימון

ראובן הוא בעלים של סוכנות ביטוח אלמנטרי. אף על פי שבסוכנות מועסקים מספר עובדים שכירים, מעורב ראובן בניהולן של רוב הפוליסות ומכיר אישית את כל המבוטחים. כעת, משהגיע לגיל פרישה, החליט ראובן למכור את תיקי הביטוח ואף מצא חברת ביטוח גדולה המוכנה לקנות את התיקים ולקבל על עצמה את המשך העסקתם של עובדי הסוכנות. (more…)

רו”ח רמי מימון – 7/2007

בשנים 2003- 2006 חלו תמורות רבות ששינו משמעותית את פני ענף הביטוח. תמורות אלו הביאו לחוסר וודאות  רבה בענף הביטוח בכלל ואצל סוכני הביטוח בפרט וגרמו לירידת שוויו של תיק הביטוח.

(more…)

רו”ח רמי מימון

סוכני הביטוח מנהלים עסק כלכלי. כל עסק כלכלי נתקל במהלך חייו בשינויים כלכליים ו/או אחרים המחייבים אותו, בחלק מן המקרים ועל פי נסיבותיהם, לקבל החלטות לגבי מבנה העסק ותפעולו.

(more…)