חוזר ללקוחות 11/2011

עיקרי המלצות וועדת טרכטנברג והשפעתם על החברות והעצמאים
צעדים הכרחיים לביצוע לפני 31/12/2011

בתאריך 26 בספטמבר 2011 פורסמו המלצות ועדת טרכטנברג לשינוי חברתי כלכלי ויהיו להן השפעות מהותיות על המיסוי וההכנסה הפנויה של כל ציבור השכירים, העצמאים ובעלי מניות בחברות.

המלצות הוועדה כוללות שינויים משמעותיים בדיני המס, לרבות במס ערך מוסף ובביטוח לאומי ועיקריהן:
• העלאת שיעור המס על רווחי הון ליחידים ודיבידנד ב- 5%
• ביטול המתווה להפחתת מס הכנסה לעצמאים ולחברות
• הקטנת התקרה לתשלום ביטוח לאומי
• נקודות זיכוי נוספות להורים לילדים עד גיל 3
• מיסוי נוסף על הכנסות גבוהות

המלצות הוועדה הובאו לדיון ואושרו בממשלה אולם אין וודאות שהמלצות הועדה כולן יגובשו לחקיקה מחייבת בכנסת.
להלן תמצית המלצות הוועדה:

1. ביטול המתווה להפחתת מיסים – מס הכנסה, מס חברות ומס ערך מוסף, מ- 1 בינואר 2012.

2. מיסוי נוסף על הכנסות גבוהות:

3. העלאת מדרגת המס העליונה ליחידים ל-48% במקום 44% על הכנסה שמעל כ- 40 אלפי ש”ח לחודש.

4. מס נוסף בשיעור 2% על הכנסה שולית מעל מליון ₪
4.1. המס הנוסף יחול על כל הכנסות למעט הכנסות פטורות לרבות הכנסה מעסק, שכר ומשכורת, דמי ניהול, הכנסות מניירות ערך, ריבית, רווחי הון ושבח מקרקעין.
4.2. בעקבות המס הנוסף יאלץ להגיש דוח כל מי שהכנסתו הכוללת בשנת המס מעל מליון ₪ גם אם ההכנסה היא משכר, פנסיה או הכנסה פסיבית.

5. העלאת שיעור מס החברות בשנת 2012 ל- 25% (תישקל העלאה נוספת ל- 26% בשנת 2103).

6. העלאת שיעור המס על רווחי הון, שבח מקרקעין, ריבית ודיבידנדים:
שיעור המס כיום על רווחי הון, שבח מקרקעין, ודיבידנדים הינו 20% (בעל שליטה – 25%). ו-15% באפיקים השיקליים.
הוועדה ממליצה על:
6.1. העלאה של 5% בשיעור המס, למעט ביחס לאפיקים שקליים על הכנסה שתיצבר ממועד העלאת שיעור המס ולא באופן רטרואקטיבי.
6.2. העלאת שיעור המס על דיבידנדים מחודש מארס 2012 וזאת בכדי לתמרץ חברות משלח יד (חברות ארנק) לחלק את הרווחים שנצברו ולהתפרק. לפי טיוטת התקנות השינוי יחול בינואר 2012.
6.3. העלאת שיעור המס על רווחי הון :
6.3.1. 25% במקום 20% (30% במקום 25% לבעל שליטה)
6.3.2. 30% במקום 20% על שבח מקרקעין
6.3.3. 2% מס נוסף על הכנסות מעל מליון ₪
6.3.4. המס על רווחי הון יחושב באופן לינארי ל-3 תקופות
עד 2001 – לפי שיעור מס שולי
מ-2002-2011 – 20% (25% לבעלי עניין)
מ-2012 – לפי השיעורים שצויינו לעיל.
שיעור המס השולי המקסימלי עולה ל-50% במקום 44% ולכן יעלה משמעותית המיסוי של מכירת נכסים שנרכשו לפני 2001.

7. הוספת 2 נקודות זיכוי לאבות עבור כל ילד עד גיל 3.

8. שינויים בביטוח לאומי
8.1. הורדת התקרה לתשלומי ביטוח לאומי והחזרתה ל-5 פעמים השכר הממוצע.
8.2. העלאת חלק המעביד בתשלום ביטוח לאומי מ-5.9% ל-7.5%, וזאת במהלך מדורג על-פני שלוש שנים.

9. הקמת צוות לטיפול במיסוי חברות משלח יד (חברות ארנק), חברות החזקה ואופציות לעובדים.

במידה והמלצות הוועדה יגובשו לחקיקה מחייבת, עשויים העצמאים והחברות להידרש להיערכות מתאימה לפני תום שנת המס 2011 ובהם:
• הקדמת חלוקת דיבידנדים – ותשלום מס של 20% ( 25% ע”י בעל שליטה).
• הקדמת מכירת נכסים לרבות תיקי ביטוח ותשלום מס על רווח ההון והמוניטין בשיעור של 20% במקום 25% לפני 31/12/2011.
• מכירת או העברת ניירות ערך (גם לאישה או לבני משפחה) קיזוז הפסדים ותשלום מס מוקטן.
• הקדמת תשלום בונוסים לעובדים ומנהלים – יש לשקלל את החיסכון מהפחתת התקרה לביטוח לאומי עם העלאת שיעורי הביטוח למעסיקים ושיעור המס לבעלי הכנסות גבוהות. (מומלץ לבצע סימולציות של המיסוי ב-2011 ו2012 והשפעתן על השכר נטו ועל עלות המעביד).

אין במאמר זה משום המלצה לבצע מכירה מהירה של נכסים אלא להקדים מהלכים שכבר הוחלט על ביצועם.

בכל מקרה ומקרה יש להיוועץ במומחים לגופו של עניין לפני קבלת החלטה.

ניתן לבצע מכירת דירת מגורים מזכה ושאינה מזכה בשנים 2011-2013 בפטור ממס שבח. המכירה כפופה לאמור בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע”א–2011 ואינה חלק מהמלצות וועדת טרכטנברג.