עודכנו שיעורי הריבית המינימאלית
לפי סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה

לאחרונה עודכנו שיעור הריבית המינימאלית שיש לחייב לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה בשנים 2011 ו- 2012.
1. שיעורי הריבית התקפים לעניין סעיף 3 (ט) לפקודה – לעובד ולבעל שליטה
• עד 30/11/2011 – צמוד מדד בתוספת 4%.
• מ-1/12/2011-31/12/2011 5.24%.
• שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה לשנת 2012: 6.24%.
שיעור הריבית לעובד הנמוך מהריבית המצויינת לעיל – ההפרש מול הריבית בפועל יחוייב כשווי הטבה לעובד או גילום ההטבה ע”י המעביד. (גילום למס הכנסה וביטוח לאומי)
2. שיעורי הריבית התקפים לעניין סעיף 3 (י) לפקודה – לאחר
• לשנת 2011: 3.8%.
• לשנת 2012: 4.68%.

הלוואות לעובדים בעלי שליטה ואחרים בשיעורי ריבית הנמוכים מהמצויין לעיל מחוייבים ב”ריבית רעיונית” בגובה המצויין לעיל
הריבית הרעיונית אינה מוכרת כהוצאה לצד מקבל ההלוואה.